Preaload Image

БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ

Додипломски студии

Додипломските студии (3 години) по бизнис менаџмент се наменети за сите оние кои се гледаат себеси на менаџерска позиција или пак планираат за основаат сопствен бизнис и да бидат „сам свој газда“. Студиите се комбинација од предметна настава и пракса во компании со цел нашите дипломирани студенти да бидат подготвени за работа уште од првиот работен ден. Во текот на студиите се реализираат повеќе од 100 дена пракса.

Преку студиската програма по бизнис менаџмент студентите ќе научат успешно да: планираат, организираат, делегираат и контролираат процеси, активности и луѓе. Покрај ќе ги развијат и своите вештини за: истражување и анализа, презентирање, комуникација, решавање конфликти, продажба и слично, кои се задолжителни за успех во менаџментот.

Наставата кај редовните студенти се одвива во мали групи (до 18 студенти), а распоредот е таков што во еден ден се обработува еден предмет. Покрај ова, наставата не е класично теоретско предавање од професорот, туку во секој ден се опфатени и студии на случај, тимска работа и презентации, така што наставата е максимално интерактивна. Вонредните студенти исто така следат настава (попладне), а секој предмет има 3 клучни активности и тоа: 5 предавања по предмет, изработка на проектен извештај и полагање испит

Називот на дипломата по успешно завршување на студиите е дипломиран бизнис менаџер.

…подготвени за работа уште од првиот работен ден.

Проф. д-р Цветко Смилевски

Ко-основач на БАС

Студиската програма по Бизнис менаџмент ја отсликува модерната потреба од професионални, високо стручни и посветени менаџерски кадар. Академската заедница на БАС долги години работи на полето на остручување и обезбедување на менаџерски кадар за потребите на македонските организации.

Менаџмент на мал и среден бизнис

Студентите развиваат продлабочено знаење и разбирање за менаџментот на мал и среден бизнис, преку аспектите на планирање, организирање, водење и контрола на работењето на организациите.

Бизнис стратегии и тактики

Студентите развиваат вештини за формулирање на конкретни бизнис стратегии и оперативни тактики со цел полесно прилагодување на промените на пазарот и постигнување поголема конкурентност

Успешно стартирање и водење на бизнис

Преку студиската програма, студентите се стекнуваат со соодветни познавања и вештини за развој на бизнис план, стартување на бизнис и водење на истиот во современото пазарно општество

Проценка и анализа

Студентите развиваат способност да вршат анализа на состојбите на бизнисот и организациите, проценка на нови идеи, технологии и развојни проекти кои може да ги примени во самиот бизнис

Детални информации

Структура на студиската програма

БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ

Структура на студиската програма

Прва година

 • Вовед во бизнис
 • Основи на менаџмент
 • Личен менаџмент
 • Англиски јазик
 • Компјутерска писменост
 • Надзорнички менаџмент
 • Организациско комуницирање
 • Маркетинг
 • Изборен предмет 1

Прва година

 • Вовед во бизнис
 • Основи на менаџмент
 • Личен менаџмент
 • Англиски јазик
 • Компјутерска писменост
 • Надзорнички менаџмент
 • Организациско комуницирање
 • Маркетинг
 • Изборен предмет 1

Втора година

 • Основи на оперативен менаџмент
 • Менаџмент на човечки ресурси
 • Математика за бизнис
 • Изборен предмет 2
 • Основи на стратегиски менаџмент
 • Интерперсонални деловни вештини
 • Менаџерска економија
 • Изборен предмет 3

Трета година

 • Основи на организациско однесување
 • Организациски промени
 • Финансиски менаџмент
 • Изборен предмет 4
 • Практикум по менаџмент
 • Изборен предмет 5
 • Изборен предмет 6
 • Изборен предмет 7
 • Стартирање на нов бизнис
 • Претприемаштво
 • Иновации и интра-претприемаштво
 • Менаџирање со верига на набавки
 • Менаџерска етика и протокол
 • Основи на маркетинг менаџмент
 • Основи на проектен менаџмент
 • Менаџмент на граѓански организации
 • Менаџмент на јавен сектор
 • Менаџмент на квалитет
 • Менаџерско сметководство
 • Канцелариски менаџмент
 • Организирање на настани
 • Грижа и однесување со корисници
 • Деловно преговарање
 • Деловно планирање
 • Односи со јавност
 • Бизнис симулации
 • Продажбен менаџмент
 • Основи на е-бизнис
 • Основи на е-општество
 • Напредни компјутерски вештини

Трета година

 • Основи на организациско однесување
 • Организациски промени
 • Финансиски менаџмент
 • Изборен предмет 4
 • Практикум по менаџмент
 • Изборен предмет 5
 • Изборен предмет 6
 • Изборен предмет 7

Студиската програма на прв циклус на студии на БАС по Бизнис менаџмент е со времетраење од 3 (три) години распоредени во 6 (шест) семестри. Студиската програма се вреднува со 180 ЕКТС кредити. Секоја година од студиската програма содржи 60 ЕКТС кредити.

Студиската програма е составена од 25 наставни предмети. Секој предмет од студиската програма се вреднува со одреден број на ЕКТС кредити. Студиската програма содржи задолжителни и изборни предмети. Задолжителните наставни предмети од студиската програма се од соодветната област. Изборните наставни предмети студентите ги избираат од листата на изборни наставни предмети на студиската програма или од понудените изборни модули.

Согласно член 139 став 6 од Законот за високото образование (Службен весник на Р. Македонија бр 82/18) изборните наставни предмети сочинуваат најмалку 10%, а најмногу 30% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма. Во студиската програма по Бизнис менаџмент на прв циклус на студии на БАС изборните предмети сочинуваат 27.22% од бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма. Со други зборови, во рамки на трите години студии на Бизнис менаџмент, студентите имаат шанса да одберат 7 предмети по своја желба.

Со завршување на секој семестар се стекнуваат вкупно 30 ЕКТС кредити, што значи дека се постигнува подеднаква оптовареност во рамките на секој семестар и секоја студиска година. Со завршувањето на секоја студиска година се стекнуваат вкупно 60 ЕКТС кредити. Со завршување на целата студиска програма се стекнуваат вкупно 180 ЕКТС кредити и стручна титула: Дипломиран бизнис менаџер

Листа на изборни предмети

 • Стартирање на нов бизнис
 • Претприемаштво
 • Иновации и интра-претприемаштво
 • Менаџирање со верига на набавки
 • Менаџерска етика и протокол
 • Основи на маркетинг менаџмент
 • Основи на проектен менаџмент
 • Менаџмент на граѓански организации
 • Менаџмент на јавен сектор
 • Менаџмент на квалитет
 • Менаџерско сметководство
 • Канцелариски менаџмент
 • Организирање на настани
 • Грижа и однесување со корисници
 • Деловно преговарање
 • Деловно планирање
 • Односи со јавност
 • Бизнис симулации
 • Продажбен менаџмент
 • Основи на е-бизнис
 • Основи на е-општество
 • Напредни компјутерски вештини