Запознај го тимот на БАС

Иван Ѓорѓиевски
Предавач во областа: Оперативен менаџмент

Виш. пред. м-р Иван Ѓорѓиевски е предавач во областа на оперативниот менаџмент и консултант од областа на оперативен и надзорнички менаџмент. Додипломските студии ги завршува во БАС, додека постдипломските на ИСППИ при УКИМ. Во моментот е запишан на докторски студии во областа на организациски науки и управување. Во БАС е вработен повеќе од 5 години, а во ДЕТРА извршува консултантски услуги повеќе од 8 години. Областите во кои најчесто испорачува услуги се: бизнис дијагностика, организациски процеси, тимови и тимска работа, надзорнички и оперативен менаџмент, менаџирање со верига на набавки и проектен менаџмент.

Иван поседува значително искуство во проектните методологии и проектен менаџмент кое го стекна како претседател на организација од невладиниот сектор каде работеше повеќе од 7 години на развој и имплементација на проекти.

Одлуки и други акти за избор во звање:

Одлука за избор во звање (виш пред.)

Реферат за избор во звање (Виш предавач)

Одлука за избор во звање (предавач)

Реферат за избор во звање (предавач)

Linked-inЕмаилResearchGate
Тони Соклевски
Менаџер за развој / Предавач во областа: Оперативен менаџмент
емаил
Маја Кузмановска
Директор / Предавач во областа: Економија и маркетинг
email
Гордана Тасевска
Заменик директор / Предавач во областа: Менаџмент на човечки ресурси
email
Даниела Карадаков
Предавач во областа: Менаџмент на човечки ресурси

Одлуки и други акти за избор во звање:

Реферат за избор во звање

Одлука за избор во звање

emaillinkedin
Лидија Стефановска
Предавач во областа: Стратегиски менаџмент

Одлуки и други акти за избор во звање:

Реферат за избор во звање

Одлука за избор во звање

email
Горазд Смилевски
Ко-Сопственик / Предавач во областа: Претприемаштво и консултантство

Одлуки и други акти за избор во звање:

Реферат за ре-избор

Одлука за ре-избор

emaillinkedin
Таип Јакупи
Предавач во наставна област: Претприемаштво и деловно планирање
email
Дијана Ивановска Пржо
Предавач во наставна област: Економија и маркетинг

Одлуки и други акти за избор во звање:

Реферат за избор во звање

Одлука за избор во звање

email
Билјана Галовска
Предавач во наставна област: Коучинг и МЧР || Офицер за заштита на лични податоци

Одлуки и други акти за избор во звање:

Одлука за избор во звање

Реферат за избор во звање

email

Ненад Дафинчевски
Координатор за практична настава и Еразмус
emaillinkedin
Данче Антиќ
Соработник за студентски прашања
email
Андријана Апостолова
Соработник за студентски прашања
email
Наташа Коцевска
Деловен секретар
email
Ана Христовски
Координатор за практична настава и центар за кариера
емаил

НАТПРЕВАР ЗА
СТИПЕНДИИ

Ден
Час
Мин
Сек

Матурант или на возраст до 22 години, пријави се на натпреварот и можеш да освоиш стипендија до 60% од школарината на студиите по бизнис или маркетинг менаџмент!

Да, ќе се пријавам!
Не, благодарам, не сум за стипендија :)