Информации од јавен карактер

Лице за пријавување корупција:

prijavikorupcija[@]bas.edu.mk

 

Комплетирани постапки по барања за информации од јавен карактер

Официјални акти на БАС за информации од јавен карактер

Службени акти на БАС и информации од јавен карактер

Процедура за право на пристап и исправка на личните податоци на субјектите на личните податоци

Бизнис академија Смилевски – БАС во Скопје (во понатамошниот текст – Академија) во рамките на својот делокруг на работење, а со цел извршување на својата основна дејност во доменот на образованието и науката, врши собирање, чување и обработка на лични податоци.

Од аспект на заштита на обработката на личните податоци, БАС е Контролор на лични податоци, а Субјекти на лични податоци се кандидатите за запишување заради студирање на БАС, лицата кои имаат статус на запишани студенти или некогаш во минатото имале таков статус, лица кои се или биле вработени на БАС, како и лица кои се или биле надворешни соработници на БАС.

Процедурата ги опишува постапките за поднесување на барање од страна на субјектот на лични податоци за издавање на информации за обемот и целта на обработка на неговите лични податоци од страна на БАС, како и за промена, дополнување или бришење на дел од неговите лични податоци.

Кога личните податоци се обработуваат со цел:

 • извршување на работи од јавен интерес или на службено овластување на БАС или на трето лице на кое му се откриени податоците или
 • исполнување на легитимните интереси на БАС, трето лице или лице на кое податоците му се откриени, освен ако слободите и правата на субјектот на лични податоци не преовладуваат над таквите интереси
 • субјектот на лични податоци има право да побара запирање на обработката на неговите лични податоци.

Ако барањето е основано, БАС има обврска да ja запре натамошната обработка на личните податоци. За таа цел постои посебен образец, Барање за запирање на обработката на личните податоци (Прилог 2), објавено на Интернет страната на БАС. Субјектот на лични податоци може да го достави Барањето до референтите на студентски прашања на една од двете локации на БАС и истото потоа се проследува до Офицерот за заштита на личните податоци кој ги собира потребните информации за обработка на личните податоци на субјектот и доставува одговор на Барањето.

По барање на субјектот на лични податоци или кога БАС ќе утврди дека личните податоци се нецелосни, неточни или неажурирани, односно доколку нивната обработка не е во согласност со законските одредби, тој е должен да ги дополни, измени, избрише или да го сопре користењето на личните податоци. Кога барањето доаѓа од определен субјект на лични податоци, тој тоа го документира на за таа цел посебен образец, ошната обработка на личните податоци. За таа цел постои посебен образец, Барање за дополнување, измена или бришење на информации за обработка на личните податоци (Прилог 3), објавено на Интернет страната на БАС. Субјектот на лични податоци може да го достави Барањето до референтите за студентски прашања на БАС во Скопје и Битола и истото потоа се проследува до Офицерот за заштита на личните податоци кој ги собира потребните информации за обработка на личните податоци на субјектот и доставува одговор на Барањето. За извршеното дополнување, измена или бришење на личните податоци, БАС е должна најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето писмено да го извести субјектот на лични податоци, корисниците на лични податоци или трети лица на кои им се откриени личните податоци, освен ако тоа не е возможно или ако тоа бара несразмерен напор или трошок.

Правата на субјектот на лични податоци утврдени во претходните точки можат да се ограничат во посебни случаи кога со нивното практикување ќе се загрози остварувањето на обврските на БАС предвидени со закон, и тоа:

 • за заштита на безбедноста и одбраната на државата;
 • заради откривање и гонење на сторители на кривични дела;
 • заради заштита од повреда на етички правила на одредена професија;
 • заради заштита на важни економски или финансиски интереси на државата;
 • заради заштита на важни економски или финансиски интереси на Европската унија и
 • заради заштита на правата и слободите на субјектот на лични податоци или правата на другите физички лица.

БАС нема да постапи по барањето за доставување на информации за обработка на личните податоци од страна на субјектот на лични податоци кога е овластен согласно со закон и ако личните податоци се обработуваат исклучиво во научно истражување или ако се собрани исклучиво за утврдени статистички цели и се чуваат за период што не го надминува периодот потребен за единствена цел за создавање на статистички податоци.

Кога податоците се прибираат од субјектот на лични податоци тој мора да биде информиран за:

 • идентитетот на контролорот и неговиот овластен претставник во Република Северна Македонија, ако го има;
 • целите на обработката;
 • корисниците или категориите на корисници на личните податоци;
 • задолжителноста на давање на одговори на прашања кои вклучуваат лични податоци;
 • можните последици ако не се даде одговор и
 • постоењето на право на пристап и право на исправка на неговите лични податоци.

Кога податоците не се прибираат од субјектот на лични податоци, Универзитетот во времето на евидентирање на личните податоци, а ако е предвидено личните податоци да бидат откриени на трето лице најдоцна до моментот кога податоците првпат се откриени, мора да го информира субјектот на лични податоци за:

 • идентитетот на контролорот и неговиот овластен претставник во Република Северна Македонија, ако го има;
 • целите на обработката;
 • категориите на податоци;
 • корисниците или категориите на корисници на личните податоци и
 • постоењето на право на пристап и право на исправка на податоците што се однесуваат на субјектот на лични податоци.

БАС нема обврска да го информира субјектот на лични податоци, за обработка на личните податоци за историски, научни или статистички цели, ако:

 • истото е невозможно или бара несразмерен напор или трошоци или
 • собирањето односно откривањето на личните податоци е утврдено со закон.

Субјектот на лични податоци може да побара од Универзитетот да го информира:

 • дали се врши обработка на неговите лични податоци;
 • за целите и правната основа на обработката на личните податоци и корисниците или категориите на корисници на кои им се откриваат личните податоци;
 • за личните податоци во врска со субјектот на личните податоци и изворот на податоци и
 • за логиката на автоматизирана обработка, во случај на одлука донесена врз автоматска обработка, која има влијание врз субјектот на лични податоци.

За таа цел постои посебен образец, Барање за доставување на информации за обработка на личните податоци (Прилог 1), објавено на Интернет страната на БАС. Субјектот на лични податоци може да го достави Барањето референтите на студентски прашања на БАС во Скопје или Битола и истото потоа се проследува до Офицерот за заштита на личните податоци кој ги собира потребните информации за обработка на личните податоци на субјектот и доставува одговор на Барањето. БАС е должна да одговори на доставеното барање од страна на субјектот на лични податоци во рок од 15 дена од денот на приемот на истото. Доколку БАС еднаш доставила одговор на ваквото барање од страна на субјектот на лични податоци, нема обврска повторно да одговори на исто или слично барање на тој субјект, ако во меѓувреме нема промени во неговите лични податоци, освен ако изминале шест месеци од денот на доставувањето на претходното барање до новото барање.