ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Студирај професионален, современ и практичен

СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ

…подготвени за работа уште од првиот работен ден.

 • ВРЕМЕТРАЕЊЕ

  Времетраењето на постдипломските студии по Стратегиски менаџмент е 1 година и два семестри.

 • 60 ЕКТС

  Со завршување на студиската програма се стекнувате со 60 ЕКТС кредити.

 • АКРЕДИТИРАНА ДИПЛОМА

  Називот на дипломата е: Специјалист по стратегиски менаџмент, а е признаена ширум Европа и светот!

 • СТУДИСКА ПРОГРАМА

  На копчето подолу, преземете ја целосната студиска програма по Стратегиски Менаџмент.

Постдипломските, специјалистички студии (1 година) по стратегиски менаџмент се наменети за сите оние кои се гледаат себеси на врвна менаџерска позиција (топ-менаџмент) или пак се сопственици/идни сопственици на бизнис на кои им се потребни дополнителни компетенции за успешно водење на бизнисот.

Преку студиската програма по стратегиски  менаџмент студентите ќе научат успешно да: планираат, организираат, делегираат и контролираат процеси, активности и луѓе. Покрај ќе ги развијат и своите вештини за: истражување и анализа на пазарот и окружувањето; изработка на деловна стратегија и бизнис план; воспоставување системи на комуникација во организацијата; успешно ги решавање конфликтите; планирање и организирање продажбата; вработување, мотивирање и поставување на вистинските вработени на правото место  и сл.

Наставата се одвива во мали групи до (18 студенти), а распоредот е таков се слуша и полага предмет по предмет. Секој предмет има 3 клучни активности и тоа: 5 предавања по предмет, изработка и презентација на проектен извештај и полагање испит. Наставата се одвива попладне и не е само класично теоретско предавање од професорот, туку во секој ден се опфатени и студии на случај, тимска работа и дебати на темата, така што наставата е максимално интерактивна и се базира на размена на искуства.

 

Називот на дипломата по успешно завршување на студиите е специјалист по стратегиски менаџмент.

 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД

Насоки за изработка на специјалистичкио труд

Изработката на специјалистичкиот труд е поделен на два дела и тоа:

 • Дизајн на трудот (5ектс) – Темата заедно со изборот на ментор се пријавува во втор семестар
 • Теренска работа (10ектс) / Истражување и комплетирање на трудот – Се завршуваат по комплетирање на вториот семестар

Проф. д-р Цветко Смилевски

Ко-основач на БАС

Студиската програма по Стратегиски менаџмент ја отсликува модерната потреба од професионални, високо стручни и посветени менаџерски кадар. Академската заедница на БАС долги години работи на полето на остручување и обезбедување на менаџерски кадар за потребите на македонските организации.

ФЛЕКСИБИЛНА ШКОЛАРИНА

Отплаќајте ја школарината по сопствена динамика. Максимум до 36 месечни рати во интерен договор со БАС. Без банки, без камати и без ограничувачки договори. Следи не постојано за тековни промоции или повици за стипендирање!

Пресметајте ја висината на месечната рата за школарина со калкулаторот подолу:


				

ФЛЕКСИ ПДС

школарина на 12 рати
125
Целосниот износ за студирање изнесува 1500€ за целосната студиска програма. Во овој износ не се вкалкулирани различните попусти по основ на трансфер, тековни промоции или стипендии.

РЕГУЛАР

целосна школарина
1500
За уплата на целата школарина во целост, БАС одобрува до 10% попуст.

3+1

Пакет додипломски и постдипломски студии!
5400 4000
Студирај додипломски и постдипломски студии во еден пакет!

КАДЕШТО ТЕОРИЈАТА СЕ СРЕЌАВА СО ПРАКСАТА!

Студиската програма содржи 60 ЕКТС кредити.Еден кредит соодветствува со 27 часа работа, што значи вкупна оптовареноста на студентот изнесува 1620 часа за една година. Бројот на кредити за предметната програма се утврдува врз основа на предавања, завршни испити, консултации, реализирани вежби, изработка на проектен извештај, теренска работа, самостојна работа и др.
До крајот на првиот семестар студентите треба да се определат за изборни предмети од листата на изборни предмети и наслов и ментор за специјалистички труд.

Во листата на изборни наставни предмети на наставната програма која се изведува на БАС, може да бидат вклучени и наставни предмети од други акредитирани студиски програми на втор циклус на студии на БАС за кои одлучува Наставничкиот совет на БАС.
Наставничкиот совет на БАС одлучува кои наставни предмети ќе ги понуди за избор на студентите. Од понудените изборни наставни предмети, студентите ќе може да го направат својот избор.