ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Студирај професионален, современ и практичен

СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

…подготвени за работа уште од првиот работен ден.

 • ВРЕМЕТРАЕЊЕ

  Времетраењето на постдипломските студии по СМЧР е 1 година и два семестри.

 • 60 ЕКТС

  Со завршување на студиската програма се стекнувате со 60 ЕКТС кредити.

 • АКРЕДИТИРАНА ДИПЛОМА

  Називот на дипломата е: Специјалист по стратегиски менаџмент на човечки ресурси, а е признаена ширум Европа и светот!

 • СТУДИСКА ПРОГРАМА

  На копчето подолу, преземете ја целосната студиска програма по Стратегиски Менаџмент на човечки ресурси.

Постдипломските, специјалистички студии (1 година) по стратегиски менаџмент на човечки ресурси се наменети за сите оние кои се гледаат себеси на врвна менаџерска позиција (топ-менаџмент) или пак се сопственици/идни сопственици на бизнис на кои им се потребни дополнителни компетенции за успешно планирање, организирање и водење на човечките ресурси како основен елемент на бизнисот.

Студиската програма на втор циклус на студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси профилира професионални менаџери за човечки ресурси кои ќе ги задоволат потребите на пазарот на труд чија потреба ја имаат малите, средните и големите организации, како и корпорациите.

Со оглед на тоа што човечките ресурси се најважните и најзначајните ресурси за секоја организација, многу е важно нивното менаџирање. Организациите денес функционираат како отворени системи кои доколку сакаат долгорочно да опстојат мора да реагираат на промените на опкружувањето. Функциите на менаџментот на човечки ресурси се постојано променливи. Па токму поради тоа, менаџирањето на човечките ресурси станува се попотребно особено кога неговите активности се изложени на брзите промени што ги носи третата и четвртата индустриска револуција. Современите концепти од оваа област ќе им помогнат на студентите на студиската програма по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси да:
• Ги следат промените и трендовите од оваа област и да ги имплементираат во конкретна организација;
• Да бидат во тек со новата технологија и новите производни концепти;
• Да стекнат вештини за создавање на додадена вредност на организацијата преку своите човечки ресурси кои ќе ја обезбедат нејзината конкурентска предност на пазарот;
• Да ги променуваат вредностите со новиот работен и животен стил и сл.

Наставата се одвива во мали групи до (18 студенти), а распоредот е таков се слуша и полага предмет по предмет. Секој предмет има 3 клучни активности и тоа: 5 предавања по предмет, изработка и презентација на проектен извештај и полагање испит. Наставата се одвива попладне и не е само класично теоретско предавање од професорот, туку во секој ден се опфатени и студии на случај, тимска работа и дебати на темата, така што наставата е максимално интерактивна и се базира на размена на искуства.

Називот на дипломата по успешно завршување на студиите е специјалист по стратегиски менаџмент.

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ТРУД

Насоки за изработка на специјалистичкио труд

Изработката на специјалистичкиот труд е поделен на два дела и тоа:

 • Дизајн на трудот (5ектс) – Темата заедно со изборот на ментор се пријавува во втор семестар
 • Теренска работа (10ектс) / Истражување и комплетирање на трудот – Се завршуваат по комплетирање на вториот семестар

Проф. д-р Цветко Смилевски

Ко-основач на БАС

Студиската програма по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси ја отсликува модерната потреба од професионални, високо стручни и посветени менаџерски кадри. Академската заедница на БАС долги години работи на полето на остручување и обезбедување на менаџерски кадар за потребите на македонските организации.

ФЛЕКСИБИЛНА ШКОЛАРИНА

Отплаќајте ја школарината по сопствена динамика. Максимум до 36 месечни рати во интерен договор со БАС. Без банки, без камати и без ограничувачки договори. Следи не постојано за тековни промоции или повици за стипендирање!

Пресметајте ја висината на месечната рата за школарина со калкулаторот подолу:


				

ФЛЕКСИ ПДС

школарина на 12 рати
125
Целосниот износ за студирање изнесува 1500€ за целосната студиска програма. Во овој износ не се вкалкулирани различните попусти по основ на трансфер, тековни промоции или стипендии.

РЕГУЛАР

целосна школарина
1500
За уплата на целата школарина во целост, БАС одобрува до 10% попуст.

3+1

Пакет додипломски и постдипломски студии!
5400 4000
Студирај додипломски и постдипломски студии во еден пакет!

КАДЕШТО ТЕОРИЈАТА СЕ СРЕЌАВА СО ПРАКСАТА!

Студиската програма содржи 60 ЕКТС кредити.Еден кредит соодветствува со 27 часа работа, што значи вкупна оптовареноста на студентот изнесува 1620 часа за една година. Бројот на кредити за предметната програма се утврдува врз основа на предавања, завршни испити, консултации, реализирани вежби, изработка на проектен извештај, теренска работа, самостојна работа и др.
До крајот на првиот семестар студентите треба да се определат за изборни предмети од листата на изборни предмети и наслов и ментор за специјалистички труд.

Во листата на изборни наставни предмети на наставната програма која се изведува на БАС, може да бидат вклучени и наставни предмети од други акредитирани студиски програми на втор циклус на студии на БАС за кои одлучува Наставничкиот совет на БАС.
Наставничкиот совет на БАС одлучува кои наставни предмети ќе ги понуди за избор на студентите. Од понудените изборни наставни предмети, студентите ќе може да го направат својот избор.