Latest announcements

  • All Post
  • Uncategorized
  • Блог | Менаџментот во пракса
  • Објави во билтенот
    •   Back
    • Специјалистички трудови
    • Службени објави
Коучинг- алатка на иднината

25.11.2022/

Коучинг- алатка на иднината Концептот на коучингот во деловниот свет интензивно почнува да се применува во 20-тите години на минатиот…

24.08.2022/

Истражување: Влијанието на организациското учење и стилот на водството врз организациската конкурентност