Одбрана на специјалистички труд: Тони Костовски

Креирање на ефикасна мрежа на снабдување за малопродажбен објект,

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо

Трет член: пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

 

Датум и час на одбрана: 02/25/2022 1:00pm