Одбрана на специјалистички труд: Снежана Калеева Ковачевска

Влијанието на новата услуга врз работењето на ЈП за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта – Скопје и ЈП за Државни патишта – Скопје

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Проф. д-р Лидија Стефановска

Трет член: Проф. д-р Гордана Тасевска

 

Датум и час на одбрана: 01/27/2022 12:00pm