Одбрана на специјалистички труд: Наташа Костовска

Влијанието на оперативниот менаџмент врз одлучувањето во услужна дејност

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Проф. д-р Гордана Тасевска

Трет член: Виш пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

 

Датум и час на одбрана: 04/13/2022 11:00am