Одбрана на специјалистички труд: Стефан Спиркоски

Улогата на раководителите за креирањето на подобро организациско однесување во МВР

 

Ментор: Пред. м-р Билјана Галовска

Претседател на комисијата: Проф. д-р Лидија Стефановска

Трет член: Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо

 

Датум и час на одбрана: 05/06/2022 12:00am