Одбрана на специјалистички труд: Марјан Божиновски

Поврзаност и меѓусебно влијание на стратегтиските цели врз вкупното работење на МВР

 

Ментор: проф. д-р Лидија Стефановска

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: пред. м-р Билјана Галовска

 

Датум и час на одбрана: 03/06/2023 12:30pm