Одбрана на специјалистички труд: Ангела Тасевска

Придобивки од користењто на балансираната картичка со резултати во процесот на стратегиско планирање и контрола

 

Ментор: проф. д-р Лидија Стефановска

Претседател на комисијата: Виш пред м-р Горазд Смилевски

Трет член: Виш пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

 

Датум и час на одбрана: 04/06/2023 13:30pm