Одбрана на специјалистички труд: Ивана Стојковска

Анализа на оперативен процес на производство на печки на пелети од аспект на воведување на систем за контрола на квалитет

 

Ментор: Виш пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

Претседател на комисијата: проф. д-р Тони Соклевски

Трет член: Виш пред. м-р Горазд Смилевски

 

Датум и час на одбрана: 04/18/2022 1:00pm