Одбрана на специјалистички труд: Елизабета Стефановска

Влијанието на организациските промени врз задоволството на вработените за време на пандемија во организација за рециклирање на отпад

 

Ментор: Проф. д-р Даниела Карадаков

Претседател на комисијата: Проф. д-р Гордана Тасевска

Трет член: Виш пред. м-р Горазд Смилевски

 

Датум и час на одбрана: 07/05/2022 12:00am