Одбрана на специјалистички труд: Александра Мешеска

Стратегиско планирање фокусирано на територијално проширување на бизнисот

 

Ментор: Проф. д-р Лидија Стефановска

Претседател на комисијата: Виш. пред. д-р Дијана Ивановска – Пржо

Трет член: пред. м-р Билјана Галовска

 

Датум и час на одбрана: 9/19/22 12:00pm