Реферат за избор во звање за наставник во наставна област: Организациско однесување и комуницирање

Реферат за избор во звање за наставник во наставна област: Организациско однесување и комуницирање

Дел. бр: 0401-139/1
Датум: 30/06/2023