Preaload Image

Одбрана на специјалистички труд: Весна Вељановска

Наслов на специјалистички труд:

Анализа и искористување на потенцијалот за развој на организација од областа од културата


Име и презиме на кандидатот: Весна Вељановска
Досие број на кандидатот: 2.353

Комисија:

Ментор: проф. д-р Лидија Стефановска
Претседател: проф. д-р Тони Соклевски
Член: пред. м-р Билјана Галовска
Датум и време на одбрана: 04/11/2022 11:30am
Деловоден број на одлука: 0205-128/5-3
Седница на наставнички совет: 208