Preaload Image

Одбрана на специјалистички труд: Ивана Стојковска

Наслов на специјалистички труд:

Анализа на оперативен процес на производство на печки на пелети од аспект на воведување на систем за контрола на квалитет


Име и презиме на кандидатот: Ивана Стојковска
Досие број на кандидатот: 2.341

Комисија:

Ментор: Виш пред. м-р Иван Ѓорѓиевски
Претседател: проф. д-р Тони Соклевски
Член: Виш пред. м-р Горазд Смилевски
Датум и време на одбрана: 04/18/2022 1:00pm
Деловоден број на одлука: 0205-128/5-2
Седница на наставнички совет: 208