Одбрана на специјалистички труд: Викторија Стојкова

Улогата и значењето на комуникацијата при градење и одржување на односите со потрошувачите во цвеќарница

 

Ментор: Проф. д-р Даниела Карадаков

Претседател на комисијата: Проф. д-р Гордана Тасевска

Трет член: Проф. д-р Маја Кузмановска

 

Датум и час на одбрана: 03/16/2022 1:00pm