Одбрана на специјалистички труд: Николче Димитријоски

Воведување на нов погон за производство на пелети во јавно претпријатије за стопанисување со шуми

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Виш пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

Трет член: Проф. д-р Гордана Тасевска

 

Датум и час на одбрана: 07/05/2022 13:10am