Одбрана на специјалистички труд: Марина Трајкоска Кочоска

Развој на професионалните етички должности на здравствените работници во насока на креирање на квалитетни здравствени услуги

 

Ментор: Проф. д-р Гордана Тасевска

Претседател на комисијата: Проф. д-р Даниела Карадаков

Трет член: Проф. д-р Тони Соклевски

 

Датум и час на одбрана: 09/14/2022 12:00pm