Одбрана на специјалистички труд: Елена Трпковска Петковска

Дизајнирање на нови услуги во сметководствено- консултантско биро

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо

Трет член: пред. м-р Билјана Галовска

 

Датум и час на одбрана: 11/30/2022 13:00pm