Одбрана на специјалистички труд: Анета Чаушевска

Редизајн на организациската стуктура во јавна здраствена организација

 

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски

Претседател на комисијата: пред. м-р Билјана Галовска

Трет член: Проф. д-р Гордана Тасевска

 

Датум и час на одбрана: 03/04/2022 1:00pm