Одбрана на специјалистички труд: Андреј Крстевски

Влијанието на квалитетот на услугите врз зголемување на продуктивноста

 

Ментор: Проф. д-р Маја Кузмановска

Претседател на комисијата: Проф. д-р Дијана Ивановска Пржо

Трет член: Виш пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

 

Датум и час на одбрана: 10/06/2022 13:00pm