Одбрана на специјалистички труд: Илче Ангелевски

 

Ментор:

Претседател на комисијата:

Трет член:

 

Датум и час на одбрана: