Одбрана на специјалистички труд: Ѓорги Манојловски

Мобилно банкарство; нов тренд во современиот банкарски систем

 

Ментор: Проф. д-р Маја Кузмановска

Претседател на комисијата: Виш пред. д-р Дијана Ивановска – Пржо

Трет член: Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

 

Датум и час на одбрана: 01/25/2022 12:00pm