Истражување

Истражување: Влијанието на организациското учење и стилот на водството врз организациската конкурентност