Preaload Image

Одбрана на специјалистички труд: Наташа Костовска

Наслов на специјалистички труд:

Влијанието на оперативниот менаџмент врз одлучувањето во услужна дејност


Име и презиме на кандидатот: Наташа Костовска
Досие број на кандидатот: 2.399

Комисија:

Ментор: Проф. д-р Тони Соклевски
Претседател: Проф. д-р Гордана Тасевска
Член: Виш пред. м-р Иван Ѓорѓиевски
Датум и време на одбрана: 04/13/2022 11:00am
Деловоден број на одлука: 0205-128/5-1
Седница на наставнички совет: 208