БАС Билтен

Официјални новости и соопштенија на БАС.

 • All Post
 • Uncategorized
 • Блог | Менаџментот во пракса
 • Новости и соопштенија
 • Објави во билтенот
 • Партнерски организации
  •   Back
  • Специјалистички трудови
  • Службени објави
  • БАС | Симпозиум
  • БАС | Конференција
  • Завршени постапки за барања за информации од личен карактер
  • Зборник на апстракти (симпозиуми)
  • Зборник на трудови (симпозиуми)
  • Зборник на апстракти (конференции)
  • Зборник на трудови (конференции)
  •   Back
  • Завршени постапки за барања за информации од личен карактер
  •   Back
  • Зборник на апстракти (симпозиуми)
  • Зборник на трудови (симпозиуми)

30.06.2023/

Реферат за избор во звање за наставник во наставна област: Организациско однесување и комуницирање

Load More

End of Content.

Одбрани на специјалистички трудови

 • All Post
 • Uncategorized
 • Блог | Менаџментот во пракса
 • Новости и соопштенија
 • Објави во билтенот
 • Партнерски организации
  •   Back
  • Специјалистички трудови
  • Службени објави
  • БАС | Симпозиум
  • БАС | Конференција
  • Завршени постапки за барања за информации од личен карактер
  • Зборник на апстракти (симпозиуми)
  • Зборник на трудови (симпозиуми)
  • Зборник на апстракти (конференции)
  • Зборник на трудови (конференции)
  •   Back
  • Завршени постапки за барања за информации од личен карактер
  •   Back
  • Зборник на апстракти (симпозиуми)
  • Зборник на трудови (симпозиуми)
Повеќе објави...

Нема повеќе објави