No Image Available

[Зборник на трудови] Шести стручен симпозиум: Менаџментот и современите практики

 Автор: /  Категорија: БАС | Публикации, БАС | Симпозиум  Издавач: Бизнис академија Смилевски - БАС  Објавено на: 14.06.2019  ISBN: 978-608-4690-18-4  Бр. на страници: 88  Држава: Р. Северна Македонија  Јазик: Македонски  Димензии: B5  Download
 Опис:

Шести стручен симпозиум: Менаџментот и современите практики

Предметен фокус: Предизвици и можности во современи услови на работење

ПРОГРАМСКИ ОДБОР
1.       Проф. д-р Маја Кочоска – претседател

2.       Проф. д-р Цветко Смилевски

3.       Проф. д-р Лидија Стефановска

4.       Проф. д-р Гордана Тасевска

5.       Проф. д-р Тони Соклевски

6.       Проф. д-р Таип Јакупи

7.       Виш пред. д-р Даниела Карадаков

8.       Виш пред. д-р Дијана Ивановска Пржо

9.       Виш пред. м-р Горазд Смилевски

10.   Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

 

 

ОРГАНИЗАЦИСКИ ОДБОР
1.       Ненад Дафинчевски, МБА – претседател

2.       Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски

3.       Пред. м-р Билјана Галовска

4.       Пред. д-р Весна Стојановска

5.       Ана Христовски, МБА

6.       Андријана Апостолова, МБА

7.       Симона Наќева


 Назад