Зборник на трудови: Четврт симпозиум - Менаџментот и современите практики

Предметен фокус: Улогата на образовните установи во создавање на одржлива вработливост

Автор: БАС, БАС Институт за менаџмент
ISBN: 978-608-4690-10-8 / 978-608-4729-05-1
Издадено на: 01/07/2015
Печатница: /