БАС симпозиум

Менаџментот и современите практики

За повеќе информации околу наредниот, шестти стручен симпозиум, обратете се на simpozium@bas.edu.mk
или преку контакт формата на копчето подолу.

Контакт
Лого на БАС Симпозиум