Бизнис Академија Смилевски - БАС

Бизнис академијата Смилевски – БАС е Висока школа за професионални менаџери која го премостува јазот меѓу теоријата и реалниот деловен свет.

Академијата нуди акредитирани професионални студии по Бизнис менаџмент на прв циклус и по Стратегиски менаџмент на втор циклус.
БАС користи сопствена методологија на настава која овозможува голема интеракција меѓу студентите и можности за активно експериментирање за забрзано стекнување компетенции за раководни позиции.
Континуираната пракса од еден ден неделно, обезбедена за редовните студенти во текот на целите студии отвора реални можности за активно усовршување при студирањето, но и ги зголемува шансите за прво вработување уште во текот на студиите.

Бизнис академијата Смилевски е Висока школа основана во 2007 година од страна на Проф. д-р Цветко Смилевски, експерт во областа на бизнисот, кој во 1991 година со својот ДЕТРА Центар ги постави основите на менаџерското образование во Северна Македонија. Академијата нуди единствена професионална диплома на овие простори - дипломиран бизнис менаџер, со можност за избор на некој од потпрофилите внимателно избрани според најчесто бараните професии во земјата: комерцијалист, деловен секретар, претприемач, спортски менаџер и естраден менаџер. Постдипломските студии на БАС се во полето на Стратегискиот менаџмент. Студентите на вториот циклус можат да одбираат од шестте програмски модули: Стратегиско водство, консалтинг менаџмент, проектен менаџмент, менаџмент во културата, менаџмент на човечки ресурси, менаџмент на големи настани.

Секој наш студент е своја приказна и свој пат.

Посветени сме да ги откриеме вистинскиот потенцијал и афинитети на секој од нив, необидувајќи се да подгреваме лажни надежи за нереална иднина. Нашата менторска поддршка има единствена цел да ги извади на површина и засили оние интереси и способности на нашите студенти кои ќе ги водaт кон за нив најдобрата иднина.

Веруваме дека сите вложувања се враќаат. Дека секого го бидува за нешто и дека секој може да го најде своето место во животот. Она што нас нè сплотува е непосредниот пријателски однос и взаемните доверба и почит.

Веруваме дека тие се јадрото на успехот на сите современи организации. Нив безусловно ги вгнездуваме во етиката на нашите студенти.

Веруваме дека различностите се предност и дека нивното здружување повеќекратно го зголемува успехот.

Веруваме дека проблемите се двигател на развојот и дека секој проблем е решлив.

Ги охрабруваме грешките бидејќи тие нè носат до вистинска умешност.

Постојано ги усовршуваме нашите програми и начини на студирање и внимателно ги приспособуваме на реалноста во земјата. Нудиме применливи вештини и овозможуваме услови за практична работа во вистинскиот деловен свет за секој наш студент.

Веруваме дека умешноста најлесно се стекнува во безбедна и пријатна средина. Затоа и игрите се неизоставен дел од нашето заедничко патување кон професионалната умешност.