Додипломски и постдипломски студиски програми

Тригодишни додипломски студии

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ ПО
БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ

Тригодишни стручни студии (180 ЕКТС) за стекнување професионални компетенции за менаџерски позиции од прво и второ ниво на менаџмент – супервизори/надзорници, раководители.

Диплома: ДИПЛОМИРАН БИЗНИС МЕНАЏЕР

180 ЕКТС


Постдипломски студии по Стратегиски менаџмент

СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ (нова програма)

Едногодишни и двегодишни постдипломски студии за стекнување професионални компетенции за менаџерски позиции од топ-менаџментот. Посебни програмски модули за Стратегиско водство, Консалтинг менаџмент, Проектен менаџмент и Менаџмент во културата.

Диплома: СПЕЦИЈАЛИСТ ЗА СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ

60 ЕКТС