Модул:
Стратегиско водство


Запиши се сега!

Опис на модулот

Стратегиското водство обезбедува визија и насоки за стабилен раст и успех на организацијата. За успешно справување со промените, стратегискиот водач користи вештини и алатки за формулирање и спроведување на организациската стратегија. Управувањето со промените бара стратегиски водачи кои можат да развијат чувство на сопственост над промените кај вработените и нивно порамнување со организациските промени кои се воведуваат. Овие водачи ја создаваат организациската структура, ги алоцираат потребните ресурси и ги артикулираат стратегиските насоки на организацијата.

Предмети од профилот:

  • Стратегиско водство
  • Стратегиски менаџмент
  • Синергирање