Вид на објава: Стратегиски менаџмент | Листа на запишани студенти: Втор циклус - Прв уписен рок
Датум на објава: 09/09/2022
Текст на објавата: