Вид на објава: Реферат за избор на наставник во наставно звање во постојан работен однос за наставната област Оперативен менаџмент
Датум на објава: 01/17/2022
Текст на објавата:

Реферат за избор на наставник во наставно звање во постојан работен однос за наставната област Оперативен менаџмент за пред. м-р Иван Ѓорѓиевски