Вид на објава: Реферат за избор на наставник во наставно звање во постојан работен однос на БАС. Област: Економија и маркетинг
Датум на објава: 05/31/2022
Текст на објавата:

Реферат за избор на наставник во наставно звање во постојан работен однос на БАС.

Област: Економија и маркетинг

Кандидат: Виш пред. д-р Дијана Ивановска – Пржо