Вид на објава: Бизнис менаџмент | Листа на запишани студенти: Прв циклус - Втор уписен рок
Датум на објава: 09/16/2022
Текст на објавата: