Модул:
Проектен менаџмент

<

Запиши се сега!

Опис на модулот

Проектниот менаџмент е занаетот на организирање на компоненти на некој проект, какви што се: лансирање на нова услуга или производ, продажна кампања, одржување на голем настан или отпочнување на нов деловен потфат. Проектниот меаџмент вклучува планирање, организирање, мотивирање на членовите на проектниот тим и контрола над ресурсите за постигнување на конкретно поставените цели. Проект-менаџерот е позицијата која е одговорна за сите аспекти на спроведуваниот проект и во себе инкорпорира широк спектар на технолошки и човечки вештини.

Предмети од профилот:

  • Основи на проектниот менаџмент
  • Менаџмент на проектни тимови
  • Мерење на проектна изведба