Модул: Претприемaштво

Претприемачот е човек кој забележува недостиг на нешто во светот и е доволно храбар да направи нешто во врска со тоа.

Запиши се сега!

Опис на модулот

Претприемачот иницира, развива и води нови бизниси или делови од постојни компании. Тој ги препознава потребите на клиените и развива нови начини на нивно задоволување, ги обезбедува пoтребните ресурси и овозможува нивно оптимално искористување. Овој изборен модул го води студентот низ сите фази на развојот на претприемачката идеја, од нејзиното осмислување, разработка на одржлив деловен модел, се’ до обезбедување финансии и стартирање на бизнисот.

Предмети од профилот:

  • Претприемаштво
  • Организациски промени
  • Деловно планирање
  • Менаџерски информациони системи
  • Локален економски развој
  • Стартирање на нов бизнис
  • Иновации и интрапретприемаштво.
Назад кон студиската програма!

Други програмски модули од студиската програмаОперативен менаџмент

Целосна студиска програма!

*.pdf (572кб)