Континуирана пракса во успешни компании во текот на додипломските студии!

ВИСТИНСКО ПРАКТИЧНО РАБОТНО ИСКУСТВО
УШТЕ ДОДЕКА СТУДИРАШ

БАС е единствената високообразовна установа во Северна Македонија која обезбедува континуирана пракса за своите студенти, од еден ден неделно, во текот на целата тригодишна студиска програма.

Едно од најважните нешта што не’ разликува од останматите високообразовни институции во земјата е пристапот кон обезбедувањето на континуирана пракса за нашите студенти. „Подготвеност за работа од првиот работен ден“ и „Надминување на јазот помеѓу теоријата и праксата“ се нашите движечки девизи во секојдневната работа, а праксата е најважниот елемент што го овозможува тоа.

Внимателно ги избираме партнерските организации кадешто нашите студенти реализираат пракса. Уште поголемо внимание посветуваме на изборот и обуката на БАС-менторите во тие организации, затоа што не можеме било кому да ја довериме одговорноста за професионалниот развој на студентите. Постојано наоѓаме нови организации кои се отворени за прием и вклучување на студентите во професионалната работа. Покрај неопходното менаџерско искуство, нашите БАС-ментори се посветени, трпеливи кон студентите и несебично го споделуваат своето знаење.

Во текот на студирањето секој студент поминува повеќе од 100 дена практична настава во најмалку 10 различни партнерски организации. Целта на овој процес е секој студент да се запознае и вклучи во работата на повеќе организации за да дознае и разбере како функционираат различни типови на организации и да ги открие своите преференци, т.е во која област од менаџментот најмногу се пронаоѓа.

Како резултат на ова постојано присуство во реалниот деловен свет, повеќе од 80% од дипломираните студенти се вработуваат за време на студиите или уште во првата година по дипломирањето!

Организација на теренската студентска практика (ТСП)

Теренската студентска практика на БАС се спроведува во три различни форми и тоа:

Најмалку 10 групни посети на студенти на БАС, придружувани од Координаторот на ТСП во текот на прв и втор семестар од студиите. Целта на овие посети е непосредно запознавање на студентите практиканти со партнерската организација, нејзината хоризонтална и вертикална структура, нејзините намера, визија, мисија и клучни интересенти, стилот на менаџирање во организацијата како и производите/услугите кои таа ги нуди. Еден од клучните бенефити за студентите е што во текот на првата година имаат можност да се запознаат со голем дел од партнерските организации и да увидат кои се дејностите/индустриите што ги интересираат.
Оваа форма на пракса предвидува 10 работни дена во секој од четирите наредни семестри (III, IV, V и VI семестар). Десетте предвидени дена се организираат во меѓусебен договор на студентот, БАС менторот и Координаторот за ТСП. Планираните средби најчесто се реализираат по еден ден неделно, но можен е и позбиен распоред со меѓусебен договор. Најбитно за студентите е што преку оваа форма на пракса активно се вклучуваат во работата преку: набљудување и прашување, помагање и самостојна работа.
Континуирана целодневна Феријална студентска практика (ФСП) во времетраење од 15 работни денови во текот на летниот период за студентот практикант, под менторство на БАС Менторот во партнерската организација, според стандардната програма за ФСП. Оваа форма на пракса им овозможува на студентите максимално да се вклучат во работата поради континуитетот на праксата, а исто така имаат доволно време да ја почувствуваат работната клима која владее во организацијата.
За посетите и работата во организациите студентите водат работен рефлективен дневник кој е составен дел на нивното студентско досие. Теренската студентска практика ја води и организира Координаторот за теренска студентска практика на БАС.

Партнерски организации во кои се реализира студентската пракса