БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Реферат за избор и ре-избор на наставници во насловно звање на БАС - Спортски менаџмент 01

РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР И РЕ-ИЗБОР НА НАСТАВНИЦИ ВО НАСЛОВНО ЗВАЊЕ ВО ДОПОЛНИТЕЛЕН РАБОТЕН ОДНОС НА БИЗНИС АКАДЕМИЈАТА СМИЛЕВСКИ – БАС ЗА ГРУПАТА НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ: СПОРТСКИ МЕНАЏМЕНТ и ОПЕРАТИВНО МЕНАЏИРАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ЗАБАВА И СПОРТ

Пријавен кандидат

1. М-р Срџан Прокиќ