БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Јуни 2016| Одбрани на специјалистички (master) трудови

Почитувани,

Ве известуваме дека во месец јуни 2016 година ќе се одржат следниве јавни одбрани на мастер трудови:

  1. Сања Чкламовски - „Менаџирање на човечките ресурси во мали компании“ - 10.06.2016 година со почеток во 15:00 часот во просториите на БАС во Скопје. Ментор: Виш пред. м-р Даниела Карадаков.
  2. Љупчо Ивановски - „Социјализација и интеграција на нововработените во јавно претпријатие“ - 30.06.2016 година, со почеток во 15:00 часот во просториите на БАС во Скопје. Ментор: доц. д-р Кристина Крстеска.