БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори - Октомври 2017г.

На 122-рата редовна седница на наставничкиот совет на БАС одржана на 18.10.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Кандидат: Марија Петровска

 • Ментор: Проф. д-р Гордана Тасевска
 • Тема: „Постапки и процедури за одржување на антидискриминаторна клима на работните места во МВР“
 • Тема на англиски јазик: “Procedures for maintaining an antidiscrimination climate in the Ministry of Internal Affairs“

Кандидат: Зоран Петровски

 • Ментор: Проф. д-р Гордана Тасевска
 • Тема: „Психосоматски нарушувања предизвикани од стрес и нивното влијание врз работната ефективност на здравствените работници“
 • Тема на англиски јазик: „Psychosomatic disorders due to stress and its impact on work effectiveness in healthcare personnel“

Кандидат: Александар Споа

 • Ментор: Проф. д-р Гордана Тасевска
 • Тема: „Потреба од развој на сектор за човечки ресурси со посебен осврт кон институциите во здравстевниот систем на Република Македонија “
 • Тема на англиски јазик: „ Need of development of the human resources sector with a particular reference to the institutions in the health system in The R. Macedonia“

На 123-рата вонредна седница на наставничкиот совет на БАС одржана на 31.10.2017 година, одобрена е следната тема за одбрана на специјалистички труд и доделен е ментор по истиот:

Кандидат: Симона Спасевска

 • Ментор: Доц. д-р Лидија Стефановска
 • Тема: „Стратегија за развој на угостителски објект“
 • Тема на англиски јазик: “Development strateqy of service facility“