БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Февруари 2016| Одбрани на специјалистички (master) трудови

Ве известуваме дека во месец февруари 2016 година ќе се одржат следниве јавни одбрани на мастер трудови:

  •  Гоце Дулевски - „Оценување на изведбата на вработените во насока на подобрување на квалитетот на работата во полицијата“ - 15.02.2016 во 12:30 часот во БАС во Битола, ментор: Доц. д-р Лидија Стефановска
  • Горан Бундоски - „Компаративни разлики кај полициски менаџмент и стратегии за управување со полицијата во Р. Македонија и светот“ - 16.02.2016 година во 12:30 часот во БАС во Битола, ментор: Доц. д-р Лидија Стефановска
  • Влатко Китановски „Стратегиска анализа и избор на информации во процесот на стратегиско планирање“ - 17.02.2016 година во 12:30 часот во БАС во Битола, ментор: Доц. д-р Лидија Стефановска
  • Ненад Дафинчевски „Ангажирање на консултанти во македонски компании“ - 24.02.2016 година во 12:00 часот во БАС во Скопје, ментор: Виш пред. м-р Даниела Карадаков
  • Изабела Новоселец - „Развивање на планови и стратегии за современи начини на работење во насока на одржување на конкурентска предност“ - 25.02.2016 година во 12:30 часот во БАС во Битола, ментор: проф. д-р Гордана Тасевска

На сите кандидати им посакуваме успешна одбрана!