БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Септември 2017 | Одбрани на специјалистички трудови

1. Зоран Велјановски - „Улогата на стратегискиот водач во развојот на организацијата  - За ден на одбраната на завршниот труд се определува 18.09.2017 година (понеделник) со почеток во 12:00  часот во просториите на Бизнис академија Смилевски – БАС во Битола. Комисија: Проф. д-р Менде Солунчевски - претседател, доц. д-р Лидија Стефановска - ментор и доц. д-р Виктор Митревски - член.