БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори - Август 2017г.

На 118-тата седница на БАС одржана на 21.08.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Џемал Ѓурѓевиќ

  • Наслов на трудот на македонски: „Задоволството од работата и организациската клима во средно училиште“
  • Наслов на трудот на англиски: „Satisfaction from the job and the organizational climate in high school“
  • Ментор: Доц д-р Кристина Крстеска

Мила Карадафова

  • Наслов на трудот на македонски: „Одржливоста на понудата на младинска работа од страна на понудувачите – организации членки на Сојузот на младинска работа во Македонија“
  • Наслов на трудот на англиски: „Sustainabilitu of the youthwork demand by the member organizations of the Youthwork aliance in Macedonia“
  • Ментор: Пред. м-р Горазд Смилевски