БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори - Јули 2017г.

На 117-тата седница на БАС одржана на 07.07.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Горан Ивановски

  • Наслов на трудот на македонски: „Односот меѓу организациската култура и задоволството од работата кај вработените во компаниите во Република Македонија“
  • Наслов на трудот на англиски: „Relation between organizational culture and job satisfaction among employees of Macedonian companies“
  • Ментор: Пред. м-р Горазд Смилевски

Сања Мерџановска

  • Наслов на трудот на македонски: „Ефектите на мотивационата стартегија врз задоволството на вработените и нејзино влијание врз резултатите од работењето“
  • Наслов на трудот на англиски: „Motivation strategy effects on employee satisfaction and its influence on work results“
  • Ментор: Виш пред. д-р Даниела Карадаков

Љубе Маркоски

  • Наслов на трудот на македонски: „Улогата на Европската унија во креирањето на стратегии за развој на мали и средни претпратија“
  • Наслов на трудот на англиски: „European Union role in the creation of development strategies for small and medium enterprises“
  • Ментор: Доц д-р Лидија Стефановска