БАС

Новости за Бизнис Академија Смилевски - БАС

Избрани теми за одбрана на специјалистички трудови и ментори - Јуни 2017г.

На 116-тата седница на БАС одржана на 15.06.2017 година, одобрени се следните теми за одбрана на специјалистички трудови и доделени се ментори по истите:

Даниела Петровска

  • Наслов на трудот на македонски: „ Стратегиско значење на финансиска анализа кај банките“
  • Наслов на трудот на англиски: „Strategic importance of financial analysis in banks“
  • Ментор: Виш пред. м-р Дијана Дамевска

Наташа Трајкова

  • Наслов на трудот на македонски: „ Управување со ликвидноста во банкарскиот сектор во Р. Македонија“
  • Наслов на трудот на англиски: „Liquidity management in the banking sector in Macedonia“
  • Ментор: Виш пред. м-р Дијана Дамевска

Даниела Данилова

  • Наслов на трудот на македонски: „Влијанието на мотивацијата врз лојалноста на вработените“
  • Наслов на трудот на англиски: „Influence of motivation on employees loyalty“
  • Ментор: Доц. д-р Кристина Крстеска